Veelgestelde vragen

 • Heb ik een verwijsbrief nodig?
 • Wordt het consult door de verzekering vergoed?
 • Bent U geregistreerd bij een beroepsvereniging?
 • Wanneer kan ik telefonisch een afspraak maken?
 • Wat is het adres van de praktijk?
 • Welke klachten worden behandeld?
 • Wat is de betekenis van de geometrische figuur in het midden van de homepage?
 • Wat is Functionele Geneeskunde?
 • Wat is Omgevingsgeneeskunde?
 • Wat is het belang van Spierkrachtsreflexonderzoek?
 • Privacyverklaring Clinic for Individual Medicine

Heb ik een verwijsbrief nodig?
U heeft voor de behandeling in onze praktijk geen verwijsbrief van huisarts of specialist nodig.

Wordt het consult door de verzekering vergoed?
De consulten kunnen door uw ziektenkostenverzekeraar vergoed worden. De hoogte van de vergoeding hangt af van de verzekeringsmaatschappij en de polis.

Bent U geregistreerd bij een beroepsvereniging?
Jim Fernand is geregistreerd bij Het NOAG De Nederlandse Orde voor Alternatieve Genezers.

Wanneer kan ik telefonisch een afspraak maken?
U kunt telefonisch een afspraak maken op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag tussen 11.00u en 18.00u op telefoonnummer 030-2884506.

Wat is het adres van de praktijk?
Het adres van de praktijk is de Langerakbaan 173, 3544 PE, in Utrecht. Een routebeschrijving vindt U onder “Contact”.

Welke klachten worden behandeld?
Het indicatiegebied is zeer divers. Hoofdpijn (migraine, clusterhoofdpijn), spijsverteringsproblemen, klachten aan de luchtwegen (astma), vermoeidheid (ME), huidaandoeningen (eczeem) en klachten aan het bewegingsapparaat zoals rug-, nek en schouderklachten (fibromyalgie), cyclus-gebonden klachten, burn-out enz.

Wat is de betekenis van de geometrische figuur in het midden van de homepage?
De geometrische figuur in het midden van de homepage wordt in de oude vedische literatuur Sri Yantra genoemd. Het woord Shri betekent rijkdom en schoonheid. Het woord Yantra betekent instrument,in dit geval het instrument voor rijkdom en schoonheid. Het is een meervoudige pyramidale geometrische figuur, van negen vervlochten gelijkbenige driehoeken. Vijf wijzen er naar beneden en vier naar boven. In het midden staat een zespuntige ster met in het hart een “bindu”, de bron van alle lichten. De Vedas verklaren Shri Yantra als een mathematische afbeelding van het Universele Bewustzijn, een wetenschappelijke, kosmische en planetaire energiezone.

Wat is Functionele Geneeskunde?
Functionele Geneeskunde is de tak van geneeskunde die zich richt op de functionele relaties tussen organen en orgaansystemen onderling bij het stellen van de diagnose en het instellen van een behandeling. Functionele Geneeskunde kent twee stromingen. Een stroming is afkomstig uit Duitsland, met als grondlegger Helmut W. Schimmel. Een andere stroming is afkomstig uit Amerika. Een van de grondleggers hiervan is Jeffrey S. Bland.

Wat is Omgevingsgeneeskunde?
Omgevingsgeneeskunde is de tak van geneeskunde die omgevingsfactoren betrekt bij de tot standkoming van diagnose en therapie. De grondlegger hiervan is William J. Rea.

Wat is het belang van Spierkrachtsreflexonderzoek?
Spierkrachtsreflexonderzoek is van belang indien in het beginstadium van een klacht of ziekte nog geen diagnose langs de conventionele weg gesteld kan worden. Spierkrachtsreflexonderzoek geeft dan reeds in deze vroege fase, gedetailleerde en betrouwbare informatie over de aard en eventuele oorzaak van de klacht.


Privacyverklaring Clinic for Health and Individual Medicine

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk uw persoonsgegevens?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk een dossier aanlegt.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over algemene persoonsgegevens en uw gezondheidstoestand.
Daarnaast bevat het gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw algemene persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw medische dossier goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Wat zijn de plichten van de praktijk?
De Clinic for Health and Individual Medicine is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaats vindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
– NAW gegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– Mailadres
– Medische gegeven

Daarnaast maken wij een factuur aan waarop ook persoonsgegevens staan.
Op deze factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

Het gaat om de volgende gegevens:
– NAW gegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling, bv. Orthomoleculair consult 24000

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?
– De gegevens die worden verzameld zijn noodzakelijk voor een goede zorgverlening.
– Alle medewerkers binnen de Clinic for Health and Individual Medicine hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
-Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
-Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uwzelf of uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18de levensjaar.

Wat zijn uw rechten en plichten?
U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht om inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk.
– Het recht op correctie, aanvulling, of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan de Clinic for Health and Individual Medicine.

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medische dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBOG) beschouwt de patient als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.
Indien de patient niet meer in leven is, is inzage door derden in de medische gegevens van de overledene niet toegestaan.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
De medewerkers van de Clinic for Health and Individual Medicine hebben de verplichting vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.
Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners of leveranciers noodzakelijk voor bijvoorbeeld de afhandeling van een bestelling van medicatie.

Meer Informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Clinic for Health and Individual Medicine, dan kunt u schriftelijk contact opnemen via info@jimfernand.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl raadplegen.